język_Migowy Szkoła Nekla BIP Szkoła Nekla
youtube Zespół Szkół w Nekli twitter Zespół Szkół w Nekli Szkolna Stacja Meteorologiczna - Zespół Szkół w Nekli

Nasza strona została odwiedzona 12119460 razy.

Zespół Szkół w Nekli    
 • Slajd 2
 • Slajd 1
Zespół Szkół w Nekli    
| poniedziałek 17 czerwca | 15:48:46
 • pogoda nekla
 • stacja meteo nekla
| poniedziałek 17 czerwca | 15:48:46

Dziś są imieniny: Laury, Marcjana, Alberta

Do zakończenia roku szkolnego pozostało:

 • laboratoria przyszłości
 • Gsuite
 • Ucz się 1
 • Uczę się

Deklaracja dostępnośći

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://szkola.nekla.pl/

Zespół Szkół w Nekli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Zespół Szkół w Nekli.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-08-06.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Mapa placówek medycznych nie jest dostępna.
 • Mapa placówek medycznych nie jest dostępna.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-20.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-20.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zespół Szkół w Nekli, sekretariatzsp@gminanekla.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 061 4386 087 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Nekli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespółu Szkół w Nekli.

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-13 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-13 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor Zespołu Szkół w Nekli:
Aldona Kubacka
email: aldonakubacka@gminanekla.pl
tel. 614386087
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest:
Marek Wasiak,
e-mail: marekwasiak@gminanekla.pl.
tel. 614386087
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 

 Dostępność architektoniczna dotyczy budynku:

Zespołu Szkół w Nekli
ul. Szczepańskiego 7
62-330 Nekla.

Zespół Szkół w Nekli zwany dalej „szkołą", zapewnia dostępność do świadczonych usług osobom z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami w myśl Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j.).

Osobą ze szczególnymi potrzebami jest każda osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami (art. 2 pkt. 3 Ustawy).
Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami z dnia 31.03.2022r. w Zespole Szkół w Nekli.

Przez osoby ze szczególnymi potrzebami należy rozumieć m.in.:

 • osoby mające trudności w poruszaniu się,
 • osoby niewidome i słabowidzące,
 • osoby głuchoniewidome,
 • osoby głuche i słabosłyszące,
 • osoby w spektrum autyzmu,
 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 • osoby starsze,
 • opiekunowie z małymi dziećmi,
 • dzieci,
 • osoby z epilepsją,
 • osoby z czasową niepełnosprawnością,
 • kobiety w ciąży,
 • osoby z nieporęcznym bagażem,
 • obcokrajowcy nieznających języka polskiego,
 • oraz wszystkie inne osoby, które ze względu na ograniczenia fizyczne mogą mieć problem z poruszaniem się, zdobyciem informacji i uczestniczeniem w wydarzeniach, z wyłączeniem osób będących pod wpływem środków odurzających.

 

Zespół Szkół w Nekli posiada 12 wejść do budynku, każde z nich oznaczone jest literą, która umieszczona jest nad wejściem. W budynku zamontowany jest system kontroli wejść. Przed wejściem C, które wyposażone jest w podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich, umiejscowiony jest domofon, umożliwiający kontakt z sekretariatem szkoły, świetlicą, przedszkolem oraz portiernią.

Budynki Zespołu Szkół w Nekli składają się z budynku szkoły podstawowej oraz budynku hali widowisko – sportowej, które połączone są łącznikiem. W budynkach znajdują się klatki schodowe, umożliwiające przemieszczanie pomiędzy kondygnacjami. Zespół Szkół w Nekli nie jest wyposażony w windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na poziomie zerowym.  Pracownik sekretariatu po kontakcie z interesantem  za pomocą domofonu przy wejściu B (parking wewnętrzny dla pracowników szkoły), schodzi na poziom zerowy celem obsługi niepełnosprawnego interesanta.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są 4 wejścia z podjazdami:

- wejście C – od strony parkingu wewnętrznego dla pracowników szkoły (domofon), wjazd samochodem od ul. Szczepańskiego;

- wejście D  – od strony parkingu wewnętrznego dla pracowników szkoły, wjazd samochodem od ul. Szczepańskiego, możliwość korzystania z domofonu wejście B;

- wejście G – od strony stadionu sportowego, możliwość korzystania z domofonu wejście C;

- wejście L – od strony parkingu przy hali widowiskowo sportowej, wjazd od ulicy Chopina;

- wejście I – wejście do hali widowiskowo – sportowej od ulicy Chopina, możliwość korzystania z domofonu wejście C.

Na parkingach nie ma miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Wejścia C, D, G, L dają możliwość dostępu do poziomu zerowego.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Toalety znajdujące się na poziomie zerowym nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, uzyskując dostęp przez domofon przy wejściu C (od strony parkingu wewnętrznego dla pracowników szkoły (domofon), wjazd samochodem od ul. Szczepańskiego).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r., poz. 1824), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw w Zespole Szkół w Nekli

W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 1 dzień roboczy przed planowaną wizytą w szkole, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres  sekretariatzsp@gminanekla.pl,
 • nr tel. 61  4386 086,
 • osobiście w sekretariacie urzędu,
 • drogą pocztową na adres: Zespół Szkół w Nekli, ul. Szczepańskiego 7, 62-330 Nekla.

 

Aplikacje mobilne

brakAplikacja mobilna Dzienniczek Vulcan . Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store.

Pliki do pobrania

© Copyright 2024 Zespół Szkół w Nekli
stopka strony - Szkoła w Nekli