język_Migowy Szkoła Nekla BIP Szkoła Nekla
youtube Zespół Szkół w Nekli twitter Zespół Szkół w Nekli Szkolna Stacja Meteorologiczna - Zespół Szkół w Nekli

Nasza strona została odwiedzona 9166395 razy.

Zespół Szkół w Nekli    
 • Slajd 2
 • Slajd 1
Zespół Szkół w Nekli    
| wtorek 23 kwietnia | 09:38:27
 • pogoda nekla
 • stacja meteo nekla
| wtorek 23 kwietnia | 09:38:27

Dziś są imieniny: Jerzego, Wojciecha

Do zakończenia roku szkolnego pozostało:

 • laboratoria przyszłości
 • Gsuite
 • Ucz się 1
 • Uczę się

Ceremoniał

 

Ceremoniał
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nekli

 

 Ceremoniał szkolny jest opisem sposobów przeprowadzania uroczystości szkolnych organizowanych z udziałem sztandaru szkoły z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły. To także zbiór zasad zachowania się uczniów w trakcie uroczystości.

Jednoczy on społeczność szkolną, umacnia więzi między uczniami, kształtuje tradycję lokalną i patriotyzm.

 

 1. Uroczystości szkolne.

Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:

- obchody świąt narodowych,

- rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

- pasowanie na ucznia - ślubowanie uczniów klas pierwszych,

- wręczenie sztandaru szkole,

- nadanie imienia szkole i odsłonięcie tablicy pamiątkowej,

- inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły.

 

 1. Symbole szkolne.

Najważniejsze symbole szkolne:

- godło szkoły,

- hymn szkoły,

- sztandar szkoły.

 

Godło szkoły

Jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Należy je eksponować podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach, identyfikatorach.

 

 Hymn szkoły

Szkoła posiada własny hymn. Znajomość słów to obowiązek każdego ucznia. Podczas wykonywania hymnu szkoły uczniowie zachowują się, jak w czasie hymnu państwowego.

 

 Tekst hymnu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nekli   

           

               Kochamy swą ziemię rodzinną:

                 las, pole i słońce nad szkołą,

                 tak kochać nas Polskę uczyła

                 w piosence poetka nam miła.

                 

 Ref.       Konopnickiej miłością

                 my tę ziemię kochamy,

                 my jej bronić pragniemy,

                 my jej wszystko oddamy.

                 

                 W Suwałkach, Kaliszu, Koninie,

                 gdziekolwiek się znajdziesz kolego,

                 z radością Cię wszyscy witamy,

                 piosenkę przyjaciół śpiewamy.

 

Ref.        Konopnickiej miłością

                 my tę ziemię kochamy,

                 my jej bronić pragniemy,

                 my jej wszystko oddamy.

 

Sztandar szkoły       

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nekli posiada sztandar nadany w 1966 roku. Przechowywany jest z należytą starannością w gablocie przy popiersiu Patronki. Sztandar towarzyszy wszystkim ważnym uroczystościom szkolnym i patriotycznym na terenie gminy i powiatu.

 

 1. Poczet sztandarowy.

Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby: chorąży- uczeń, asysta – uczennica, asysta - uczennica) wybrany w każdym roku szkolnym spośród uczniów zaproponowanych przez samorząd uczniowski i zatwierdzony przez radę pedagogiczną. Obok zasadniczego składu zostaje  wybrany skład rezerwowy, który uczestniczy w każdej uroczystości z udziałem sztandaru.

Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych (wymienionych powyżej) oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.

W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

 

Sposób udekorowania flagi kirem:

- wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu.

W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu.

W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.

 

Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w kościele  podczas każdego podniesienia Hostii.

Pochylenie sztandaru następuje również w innych, ważnych okolicznościach:

 1. a) podczas hymnu narodowego,
 2. b) podnoszenia flagi na maszt,
 3. b) podczas opuszczania trumny do grobu,
 4. c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci,
 5. d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje.

 

Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

Uczeń-ciemny garnitur, biała koszula, czarne  obuwie.

Uczennice-białe koszule i ciemne spódnice, czarne  obuwie.

Gdy uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach pogodowych,  dopuszczalny jest inny strój galowy.

 

Insygnia pocztu sztandarowego:

- biało - czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

- białe rękawiczki.

Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gablocie, nad którą sprawują pieczę opiekunowie SU.

Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.

 

Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości

Wejście dyrektora szkoły i zaproszonych gości na początku uroczystości, gdzie zgromadzeni są dzieci  i młodzież, powinno być zapowiedziane przez prowadzącego i  spowodować przyjęcie postawy zasadniczej  przez wszystkich obecnych.

 

Wprowadzenie sztandaru następuje po podaniu komendy przez osobę prowadzącą uroczystość: „Baczność! Poczet sztandarowy wprowadzić” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy zostaje wprowadzony.  Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść w rzędzie, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje  miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: „Do hymnu państwowego”- odśpiewany zostaje hymn państwowy (zgodnie z istniejącym prawem jest to „Mazurek Dąbrowskiego”). W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°. Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje następną komendę: „Do hymnu szkoły”. Po odśpiewaniu hymnu szkoły (sztandar pochylony pod  kątem 45°)  prowadzący  podaje  komendę: „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną. Hymn państwowy wykonywany jest przed hymnem szkoły w czasie uroczystości państwowych, rocznic świąt narodowych. W innych przypadkach powinien być wykonywany hymn szkoły.

Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę: „Poczet sztandarowy wyprowadzić” - zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.

 

Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego

Sztandarem wykonuje się następujące chwyty;

-  „Na ramię”

- „Prezentuj”

- „Do nogi”

- „Zasadnicza”

Wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° (w stosunku do ramienia).

Wykonując chwyt „Prezentuj”,  chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną część drzewca.

Asysta sztandaru w postawie zasadniczej,

 wykonując chwyt „Do nogi” z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, sztandarowy przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi.

Chwyt „Do nogi” wykonuje się na komendę: „Baczność”.

Postawa „Zasadnicza” – drzewiec (przy prawej nodze na wysokości czubka buta) przytrzymywany prawą ręką powyżej pasa, łokieć lekko przyciśnięty do ciała.

„Salutowanie sztandarem” wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”.

Sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

 

Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem

Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego Dnia Patronki  w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły.

Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

Przekazujemy wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Nekli, opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Nekli.

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.

Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, potem następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego: rękawiczek i szarf.

Po przekazaniu sztandaru dotychczasowy skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych w sali uczniów.

 

Poczet flagowy

Do podnoszenia i opuszczania flagi państwowej na maszt wyznacza się poczet flagowy w składzie: chorąży pocztu flagowego  i  asysta- dwie uczennice.

Flagę państwową podnosi się podczas uroczystości szkolnych, takich jak: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, dzień patrona, uroczysty apel okolicznościowy, nadanie imienia szkole, wręczenie sztandaru, jak również podczas uroczystości państwowych.

 

Ceremoniał wewnątrzszkolny

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Uczniowie występują w odświętnych strojach uczniowskich. Uroczystość składa się z:

- części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego, okolicznościowe przemówienia, wyprowadzenie sztandaru),

- części artystycznej przygotowanej przez uczniów i nauczycieli.

Ślubowanie klas pierwszych

Uroczystość przygotowywana przez wychowawców klas pierwszych i samorząd uczniowski. Uczniowie występują w strojach odświętnych. Podczas ślubowania uczniowie klas pierwszych stoją na baczność. Sztandar skierowany jest w stronę ślubujących. Pierwszoklasiści mają wyciągnięte dwa palce prawej ręki w stronę sztandaru i w skupieniu słuchają roty ślubowania czytanej przez nauczyciela klas I :

Ślubuję być dobrym Polakiem,

dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,

jak dla niej pracować, kiedy urosnę.

Będę się starać być dobrym kolegą,

swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Ślubujemy!

Uczniowie na zakończenie powtarzają –Ślubujemy!

Po złożeniu przysięgi następuje pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły podchodzi kolejno do każdego ucznia i kładąc ołówek na prawe ramię, mówi:

Pasuję cię na ucznia Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Nekli.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Rok szkolny kończy się uroczystą akademią. Uczniowie przychodzą ubrani odświętnie.

Uroczystość składa się z:

- części oficjalnej (wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu państwowego),

- pożegnania absolwentów  (okolicznościowe przemówienia),

- części końcowej (wyprowadzenie sztandaru),

- części artystycznej.

 

 1. Uwagi końcowe.

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi i poszanowania w trakcie jego prezentacji.

W trakcie uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy, utrzymany w kolorystyce biało-czarnej.

Uczniowie zobowiązani są do godnego zachowania, adekwatnego do charakteru uroczystości.

 

 

Pliki do pobrania

© Copyright 2024 Zespół Szkół w Nekli
stopka strony - Szkoła w Nekli