BIP Szkoła Nekla
facebook Zespół Szkół w Nekli
youtube Zespół Szkół w Nekli twitter Zespół Szkół w Nekli Szkolna Stacja Meteorologiczna - Zespół Szkół w Nekli

Nasza strona została odwiedzona 4899208 razy.

Zespół Szkół w Nekli    
 • Slajd 2
 • Slajd 1
 • pogoda nekla
 • stacja meteo nekla
| środa 27 października | 09:49:22

Dziś są imieniny: Iwony, Sabiny

 • Roboty ZS Nekla
 • Ucz się 1
 • Uczę się
 • Tablica

Artykuły / Organizacja Pomocy PP;

dodane w poniedziałek 6 września 2021 r., przez Kinga Weis
Istotne informacje dla rodziców uczniów posiadających Opinie/Orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz tych, którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia organizowanego na terenie szkoły.
 
 
 1. W załączniku zamieszczam Procedury organizowania pomocy PP w Zespole Szkół w Nekli oraz wzór Wniosku dla rodzica.

 2. Ważne: pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest dobrowolna i nieodpłatna.

 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest podczas bieżącej pracy z uczniem oraz podczas realizacji zajęć dodatkowych.

 4. Zajęcia dodatkowe organizowane są na pisemny Wniosek rodzica, wychowawcy, specjalisty lub innych osób wskazanych w Rozporządzeniu. Wzór Wniosku o objęcie dziecka pomocą znajdziecie Państwo poniżej w Załącznikach. Wnioski będą dostępne w formie papierowej w Sekretariacie szkoły oraz u psychopedagoga szkolnego.

 5. Decyzja Dyrektora szkoły dot. organizacji zajęć dodatkowych wydana zostanie w formie pisemnej, po weryfikacji i zatwierdzeniu aneksu do arkusza organizacyjnego przez organ prowadzący.

 6. Informacje dot. zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 
 • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze : organizowane są dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Ponadto, wspierają uczniów, którzy z różnych względów potrzebują czasu na uzupełnienie materiału dydaktycznego omawianego na zajęciach (np. po długotrwałej chorobie). Udział w zajęciach może być określony terminowo np. do końca I półrocza lub do momentu wyeliminowania trudności.

   

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Polegają na treningu zaburzonych funkcji. Bardzo ważne jest systematyczne uczestniczenie w zajęciach, aby usprawnić proces eliminacji trudności i utrwalania wdrażanych zmian.

  Ważne: podczas zajęć skupiamy się na trudnościach i deficytach dziecka, co może prowadzić do chwilowej frustracji ucznia. Bardzo ważne jest wsparcie dziecka i motywowanie do systematycznej pracy terapeutycznej, która umożliwi wyrównanie szans edukacyjnych i stopniowe osiąganie sukcesów w nauce.

   

 • zajęcia logopedyczne pomogą uczniom z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Wskazane jest wsparcie rodzica podczas ćwiczeń zlecanych przez specjalistę. Ważne: systematyczność i współpraca z terapeutą!

   

 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne przewidziane są dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. To grupa uczniów, którzy mają trudności adaptacyjne, lęki, są nieśmiali i wycofani w kontaktach rówieśniczych. Inną grupą odbiorców są uczniowie, którzy mają problemy z koncentracją uwagi lub nie potrafią podporządkować się ustalonym zasadom.

   

 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się: przeznaczone są dla uczniów, którzy mają trudności w planowaniu, w organizacji nauki własnej, dobieraniu metod i technik uczenia się. W trakcie tych zajęć uczniowie poznają sposoby na zwiększenie skuteczności i efektywności uczenia się.

   

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

   

 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, a także dla mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły.

 
 • inne – wynikające z konkretnych zaleceń i możliwości organizacyjnych w szkole.

 
 
Prosimy o terminowe składanie Wniosków, co ułatwi nam sprawną organizację zajęć dodatkowych.
 
Kinga Weis – psychopedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny.

Pliki do pobrania

© Copyright 2021 Zespół Szkół w Nekli, strona Gimnazjum All Rights Reserved.
stopka strony - Szkoła w Nekli